Strona główna » Obwody z taśm amorficznych i nanokrystalicznych
 

Obwody z taśm amorficznych i nanokrystalicznych

Taśmy nanokrystaliczne stanowią nowszą propozycję materiałów magnetycznie miękkich i znajdują coraz szersze zastosowania przemysłowe. Taśmy te produkowane są dwuetapowo - poprzez gwałtowne schładzanie stopu, a następnie poprzez obróbkę w polu termicznym i magnetycznym materiałów o strukturze amorficznej, przykładowo FeCuNbSiB. Podczas obróbki zachodzi kontrolowany proces krystalizacji drobnoziarnistej - stwarzający możliwości kontrolowania cech użytkowych wyrobu końcowego. Uzyskiwane rozmiary ziaren są rzędu 20nm i wynikają z udziału dodatków Cu i Nb. W trakcie procesu wygrzewania taśmy atomy Cu - trudno wiążące się z Fe - utrudniają niekontrolowany rozrost ziaren fazy krystalicznej 20% Si-Fe, w następstwie czego ziarna te charakteryzują się rozmiarami nanometrycznymi i posiadają właściwość orientacji pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.


Rdzenie amorficzne

W taśmach amorficznych, powszechnie znanym składem chemicznym pozostaje FeSiB, z nieporządkiem zarówno chemicznym, jak i topologicznym. Oznacza to, że zarówno położenia, jak i rodzaj atomów w otoczeniu oraz liczba wiązań...

Rdzenie nanokrystaliczne toroidalne

Rdzenie nanokrystaliczne wytwarzane są z taśm o strukturze krystalicznej, której ziarna charakteryzują się wielkościami rzędu 20 nm. Nanokrystalizacja materiału następuje poprzez obróbkę rdzeni w polu termicznym lub termomagnetycznym taśm amorficznych FeCuNbSiB. Taśmy...

Moduły pomiarowe

Przekładniki prądowe stanowią obecnie podstawowy element elektronicznego licznika energii elektrycznej. Głównymi zaletami stosowania przekładników prądowych w licznikach en. el. są wzrost dokładności licznika, zmniejszenie jego rozmiarów przy większej odporności na...

Przekładniki

Przekładniki

Rdzenie nanokrystaliczne cięte

Rdzenie cięte z taśmy nanokrystalicznej doskonale nadają się do stosowania w branży energoelektronicznej, dla urządzeń pracujących przy podwyższonej częstotliwości, w zakresie 0,05÷50kHz. Dodatkową zaletą rdzeni ciętych jest możliwość regulowania szczeliny...

Nanokrystaliczne rdzenie pakietowane

W ramach realizowanego projektu badawczego (UDA-POIG.01.04.00-24-004/10-00) wytwarzane są rdzenie o oknie prostokątnym, pakietowane z taśm nanokrystalicznych. Projekt badawczy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Efektem realizacji projektu jest...

Nanokrystaliczne rdzenie blokowe

Nanokrystaliczne rdzenie blokowe (NMBC) wytwarzane są z taśm nanokrystalicznych o szerokościach 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm oraz 50 mm. Poprzez odpowiednią obróbkę termomagnetyczną rdzeni blokowych możliwe jest szerokie kształtowanie ich własności magnetycznych, tj. zmian...

Prace badawcze

Praktyczne wsparcie techniczne projektów z zakresu magnetyzmu. Stworzono możliwości wykonywania pomiarów własności magnetycznych materiałów za pomocą systemu pomiarowego z oprogramowaniem w środowisku LabView, w tym indukcji magnetycznej i stratności...